Kushtet e përdorimit:

Duke u regjistruar në domenin www.velastina.com, si dhe në web shopin www.velastina.com, apo duke ju qasur faqes tonë www.velastina.com , ju do të bëheni shfrytëzues i joni, Shfrytëzuesi i pranon kushtet e shfrytëzimit si më poshtë:

Informatat rreth produkteve, specifikat e tyre, fotot,sasia në dispozicion, si dhe përmbajtja tjetër e web faqës nuk duhet të jetë detyrimisht e saktë, dhe shfrytëzuesi i pranon këto kushte, si dhe rezikun dhe dëmet e mundshme të çfardo natyre të shkaktuara nga kjo, si dhe shfrytëzuesi me pranimin e kushteve tona të përdorimit, heq dor nga çfardo kërkese për kompenzim nga ne dhe partnerët tanë.

Ne dhe partnerët tanë investojmë punë të shumtë dhe kujdes, që gabimet të mos ndodhin, mirëpo megjithatë janë të mundshme, shfrytëzuesit udhëzohen që të bëjnë kontrollë shtesë në mënyrë që kjo të mos ndodhë.dhe nëse kjo ndodhë të jetë në raste sa më të rralla që është e mundur.Qasja në web faqe si dhe disa pjesë të sajë nuk janë të garantuara.Mund të ketë problem deri tek transmetimi i shënimeve deri te shfrytëzuesi, për shkaqe të ndryshme, siq janë problemet e mundëshme me internet koneksion, azhurim të sistemit apo shkaqe të ndryshme të pa cekura Ne dhe partneret tanë investojm punë të shumtë dhe kujdes, që kjo të mos ndodhë, dhe nëse kjo ndodhë të jetë në raste sa më të rralla që është e mundur. Ne apo biznes partnerët tanë nuk japim përgjegjësi, në rast të ndonjë dëmi të shkaktuar nga shkaqet e cekura më lartë.

Me rastin e regjistrimit në web faqën tonë, ju garantoni që konform rregullativave ligjore në fuqi keni të drejtë të bëni marrëveshje mbi shitblerje.Ne kemi të drejtë ta deaktivizojmë apo fshijmë qasjen ( Konton tuaj ) në formë permanente pa cekur arsyet.

Valide janë vetëm kushtet e shfrytëzimit të cilat janë të shfaqura në web faqën tonë në kohën e shfrytëzimit, dhe konsiderojmë se të njejtat i pranoni  nëse vazhdoni ta përdorni web faqën. Ç’do përdorim ilegal i web faqës është subjekt i përndjekjes ligjore, kështu që I këshillojm të gjithë shfrytëzuesit të na kontaktojnë përmes kontakteve të cekura sipër nëse ka ndonjë mëdyshje në lidhje me shfrytëzimin e përmbajtjes së ndonjë pjese të web faqës.Fotografitë e produkteve, si dhe të dhënat tjera të produkteve të shfaqura në web faqën tonë, janë të mbrojtura me ligjin mbi të drejtat autoriale. Kopjimi i fotove apo ndonjë pjesë tjetër e përmbajtjes së faqës është e ndaluar. Shkarkimi i shënimeve nga web faqja është gjithashtu e ndaluar në ç’do mënyrë.

Shfaqja apo zbulimi I përmbajtjes së web faqës sonë në publik dhe masë të gjërë është i ndaluar.Eshtë e ndaluar të lidhet web faqja jonë apo një pjesë të sajë,apo ndonjë pjesë e shenimeve në web faqën tonë në ndonjë web faqe tjetër.Përdorimi i web faqës tonë është i lejuar vetëm për arsye personale për qëllime të përzgjedhjes dhe blerjes së pjesëve, dhe është e ndaluar përdorimi i webvaqës tonë për arsye tjera.Kushtet  e përdorimi të partnerve tanë jan të rregulluara me maërrveshje të veqantë në formë të shkruar të certifikuar dhe nënshkruar nga personat përgjegjës. Zakonishtë koha e shpërndarjes së mallrave të blerë është 1-5 ditë. Konsumatorët pajtohen që koha e shpërndarjes nganjëher në situata të caktuara mund të jetë më e gjatë se koha e zakonshme e shpërndarjes, dhe egzisont mundësia që produktin të cilë konsumatori e përzgjedh mundë të mos jetë në dispozicion në formë permanente, dhe se shfrytëzuesi heqë dorë nga kërkesa e kompenzimit të çfardo forme të shkaktuar nga vonesa e shpërndjarjës, nga ne apo partnerët tanë. Ne do të bëjmë përpjekje që përmes formave të komunikimit të informojmë shfrytëzuesit për çdo porosi të bërë e cila kërkon më shum kohë se zakonisht për të arritur.


 


Velas & Tina SHPK © 2024